Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Bình Thuận

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Bình Thuận

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP Phan Thiết NT. Minh Thông 84 Nguyễn Hội ‘0623754009
TX Lagi NT Hồng Phúc 71 Quỳnh Lưu ‘0623843433
TX Lagi QT. Thiên Ân Phước Linh -Tân Phước ‘0623606329
TX Lagi NT. Thiên Phúc 55 Nguyễn Trừờng Tộ ‘0908224663
Hàm Thuận Nam QT. Thanh Hồng 22 Nguyễn Trãi – Lập Hòa ‘0917320324
Hàm Thuận Nam QT. Hương km 37 Tân Lập ‘0626294661
Hàm Tân QT. Lê Nguyễn KP7 – Tân Nghĩa ‘0985858716
Tánh Linh QT. Quỳnh Châu Thôn 2 – Đồng Kho ‘0919648994
Tánh Linh QT. Minh Hồng thôn 3 Gia An ‘0909281583
Đức Linh QT. Thanh Hằng Thôn 2 – Đông Hà ‘0904160443
Đức Linh QT. Lệ Quyên 206 Thôn 1 – Trà Tân ‘01677098663
Đức Linh QT. 129 chợ Võ Đắc – Đức Tài ‘0902631600
Đức Linh QT. 135 327 Thôn 5 – chợ Vũ Hòa ‘0623523637
Bắc Bình QT. Anh Được chợ Lầu ‘0908434508
Tuy Phong QT. Bác Ái 55 Quang Trung – PRC ‘0623855506