Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Kiên Giang

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Kiên Giang

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP. Rach Gia NT Bằng Quyên 71 Mai Thi Hong Hanh – P. Vinh Loi
TP. Rach Gia NT Trung Nguyễn 57 Le Loi – P. Vinh Thanh Van
TP. Rach Gia NT Giang Nam 14A -16 Tran Phu – P. Vinh Thanh
Huyen Tan Hiep NT Hưng Phát 15 Khom A Tan Hiep
Huyen Tan Hiep QT Phương Đan So 7- Khom B – Tt. Tan Hiep -Tan Hiep
Huyen An Bien QT Ba Tân To 7 Khu Vuc II – TT. Thu Ba