Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Huế

Danh sách các nhà thuốc hiện đang bán sản phẩm NextG Cal ở Huế

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP. Huế QT Bao Ngoc Bao vinh Bao Vinh Hương Trà
Hương Thủy QT.Số 2 1142 Nguyễn Tất Thành ‘0918899030
Phú Lộc QT Mai Giới Phú Lộc Chợ Cầu Hai ‘0912729019